Komunálne voľby 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY SA BUDÚ KONAŤ 10. NOVEMBRA 2018.
web_komunalne_03

 

V jednokolovej voľbe si volíme primátorov, starostov a poslancov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení tí kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov

 

Kto má právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Kto má právo byť zvolený za primátora/starostu

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov. Nemôže sa nachádzať vo výkone trestu odňatia slobody, nemôže byť právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a zároveň nemôže byť pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

Kto má právo byť zvolený za poslanca

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.