Takto chceme riešiť problémy, ktoré vás trápia

Čo vašu mestskú časť trápi? Čo sa v nej môže čoskoro zmeniť? Predstavujeme vám vízie
kandidátov na mestských poslancov. Ich prácu a idei si primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš
veľmi váži. Spolu s nimi by sa chcel zasadiť o to, aby Tatry zostali aj naďalej kvalitným
mestom pre život.

Pavel Schlaffer: Tatranská Kotlina potrebuje posilniť spoje

Je tomu presne 40 rokov, odkedy som sa stal Tatrancom. Žijem v osade Tatranská Kotlina.
Je to krásne miesto pre život – pokojné a vrúcne k domácim i turistom. Aby sme však na
miesto, kde žijeme, boli aj naďalej hrdí my i naše deti, je potrebné zlepšiť viacero vecí. Tým,
čo nás najviac trápi, je nedostatok spojov a ich zlá nadväznosť. Pokiaľ sa mi podarí zvíťaziť v
nadchádzajúcich voľbách, budem sa snažiť pokračovať v rozpracovaných projektoch ako je
rekonštrukcia autobusových zastávok a revitalizácia ich okolia, priechody pre chodcov a ich
osvetlenie. Rád by som tiež presadil rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite Zadná alej, či
sa pričinil o zlepšenie parkovania. Za nevyhnutné považujem tiež koordináciu prímestskej
dopravy smerom ku dochádzke do zamestnania a detí do školy. Je preto nutné posilniť
dopravné spoje.

 

TOP Z TATRANSKEJ KOTLINY

Čo sa urobilo počas Jána Mokoša
– Oprava miestnych komunikácií za 19-tisíc eur
– Zateplenie objektu hasičskej stanice za 46-tisíc eur
– Do úpravy rozpočtu sa navrhlo 180-tisíc eur na rekonštrukciu a rozšírenie chodníka,
ktorý má slúžiť aj ako  cyklochodník
– V lokalite Čárda sa plánuje vybudovať osvetlený priechod pre chodcov za zhruba
192-tisíc eur
– Opravili sa nástupištia na zastávkach autobusu kvôli bezpečnosti detí na cestách

 

Ján Košík: Tatranská Lomnica potrebuje nájomné byty pre mladých

Kandidujete za mestského poslanca. Prečo by vám mali obyvatelia dať svoj hlas.
V Tatranskej Lomnici bývam 48 rokov a vychoval som tu svoje tri deti. Od roku 1984 tu
dokonca aj pracujem, v súčasnosti je mojim zamestnávateľom Mestská spoločnosť Tatry-
Teplo. Medzi občanmi nášho mesta sa teda denne pohybujem, rozprávam sa s nimi a viem,
čo ich trápi. Snažím sa im pomôcť a problémy riešiť.

Čo sú to za problémy?
Začnem so seniormi. Starší občania v Tatranskej Lomnici , ktorí prežili svoj aktívny vek, túžia
prežiť dôstojne aj svoju starobu. Mala by byť pre nich zriadená kvalitná sociálna starostlivosť
na vyššej úrovni. Dá sa to cez vybudovanie domu pre seniorov, zriadením opatrovateľskej
služby i zabezpečením prepravy pre tých, ktorí ju potrebujú. Dôležité je tiež poskytovanie
stravy s rozvozom pre mobilne obmedzených i poskytovanie služieb ako napríklad
upratovanie či nakupovanie potravín za prijateľné ceny.

A čo mladí ľudia?
Pre mladých je potrebné vytvoriť dôstojné životné podmienky s možnosťou získania
adekvátne zaplatenej práce a dostupného ubytovania. Budem preto podporovať výstavbu
nájomných bytov pre mladých, predovšetkým pre mladé rodiny a budem sa zasadzovať o
podporu zamestnanosti pre mladých z Vysokých Tatier a našej mestkej časti u regionálnych
zamestnávateľov .

 

TOP Z TATRANSKEJ LOMNICE

Čo sa urobilo počas Jána Mokoša
– Od roku 2003 tu mesto zaistilo investície za takmer 6-miliónov eur
– Vybudovalo sa 5 bytových domov – 95 bytových jednotiek
– Postavila sa tréningová plocha s umelým povrchom, čoskoro pribudne parkovisko
– Na opravy ciest mesto vynaložilo približne 100-tisíc eur
– Pribudlo osvetlenie priechodu pre chodcov pri Bellvedere a chystá sa ďalšie – od
stanice TEŽ-ku objektu Slalom
– Opravila sa kuchyňa na základnej škole, pribudlo aj nové detské ihrisko

 

Katarína Daníšková: Nový Smokovec musí vymeniť vodovodné trúbky

S rodinou žijem v Novom Smokovci. Po tom, čo som sa v roku 2002 stala riaditeľkou hotela
Villa Siesta v Novom Smokovci, mi táto osada prirástla k srdcu. Svoju odbornosť aj
zahraničné skúsenosti a kontakty chcem použiť na rozvoj programov potrebných pre
propagáciu turizmu u nás. Ak chcete riešiť problémy miesta, kde žijete, najlepšie sa to dá
z pozície mestskej poslankyne. Nový Smokovec trápi viacero vecí. Spomeniem napríklad 50
ročné vodovodné trúbky, kvôli ktorým nám na jar tečie červená pitná voda. Je potrebné ich
vymeniť. Trápi nás aj zlý stav kanalizácie. Je potrebné ju vymeniť, nakoľko tá súčasná už
prepúšťa odpadové vody do pôdy. Mojim cieľom ako poslankyne za mestskú časť Nový
Smokovec tiež bude vybudovanie chodníka popri ceste na Sibír či zriadenie denného
stacionára pre ľudí odkázaných na pomoc iných. Potrebné je tiež prebudovať staré detské
ihrisko, na ktorom sa už nemá kto hrať, keďže deti dorástli, na skatepark alebo workoutové
ihrisko, aby mali aj mladí ľudia priestor zmysluplne vyplniť svoj voľný čas.

 

TOP Z NOVÉHO SMOKOVCA

Čo sa urobilo počas Jána Mokoša
– Zrekonštruovala sa Vila Iskra, ktorá je sídlom miestnej materskej školy
– Budúci rok mesto plánuje aj obnovu spevnených plôch okolo Vily Iskra, asfalt sa
vymení za dlažbu a obnoví sa interiér suterénu škôlky
– Obnovili sa miestne komunikácie za 135-tisíc eur
– Postavil sa nový bytový dom

 

Miroslava Mištunová: Dolný Smokovec chce dostupnú zdravotnú starostlivosť

Pochádzam z osady Dolný Smokovec. Tu som prežila nielen svoje detstvo, ale aj väčšinu
života. Od roku 2007 pracujem ako riaditeľka Národného ústavu detskej tuberkulózy
a respiračných chorôb. Ako obyvateľka a kandidátka za poslankyňu osady Dolný Smokovec
sa denne stretávam s problémami, na ktoré poukazujú obyvatelia. V prvom rade je to
obmedzene dostupná zdravotná starostlivosť pre deti aj dospelých obyvateľov. Tak isto
chýba možnosť stravovania seniorov. Po kalamite v roku 2004 došlo k značnému
poškodeniu lesov, lesných a parkových komunikácií. Zúžila sa možnosť trávenia voľného
času v mestskej časti Dolný Smokovec. Všetky tieto veci sa, v prípade, že mi vo voľbách
dáte svoj hlas, budem snažiť zmeniť. Chcem zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť
pre obyvateľov mesta Vysoké Tatry, a to zriadením ambulancie pre deti a dorast vrátane
lekárskej služby prvej pomoci a zriadením ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.
V spolupráci s Národným ústavom je tiež možné zabezpečiť stravovanie pre seniorov pre
obyvateľov mestskej časti Dolný Smokovec.
Navrhujem tiež revitalizáciu lesných chodníkov po kalamite, pričom niektoré projekty už sú
rozbehnuté pod hlavičkou Národného ústavu. Ten sa totiž výrazne podieľa na zveľaďovaní
mestskej časti Dolný Smokovec. Chcela by som podporiť myšlienku položenia optického
káblu na území mesta Vysoké Tatry z dôvodu, že dlhoročne je tu problém s príjmov
internetového a televízneho signálu.

 

TOP Z DOLNÉHO SMOKOVCA

Čo sa urobilo počas Jána Mokoša
– Pribudlo 40 metrov asfaltového chodníka vedúceho k stanici TEŽ
– Mesto navrhlo úpravu rozpočtu kvôli oprave miestnych komunikácii k Bottovým
domom a k bytovému domu Hviezdoslav za 48-tisíc eur
– Vznikla nová lokalita na bývanie za viac ako 300–tisíc eur
– Postavili sa rodinné domy a 2 bytovky v Dolnom Smokovci a 2 bytovky v Hornom
Smokovci

 

Jana Baláková: Polianky potrebujú pojazdné potraviny

Prečo kandidujete za poslankyňu osady Nová Polianka a Tatranská Polianka?
Hoci pochádzam z Prievidze, Do Novej Polianky som sa presťahovala v roku 1987. Žijem a
pracujem ako ekonóm v hoteli Granit Tatranské Zruby vyše 30 rokov. Tatry mi prirástli k
srdcu a veci verejné mi nie sú ľahostajné. Záleží mi na prostredí, v ktorom žijem a záleží mi
aj na ľuďoch, ktorí tu žijú. Dostali sme do správy úžasne krásnu a bohatú časť našej krajiny,
o ktorú by sme sa mali zodpovedne postarať, aby ľudia, ktorí tu žijú, boli právom hrdí na to,
kde žijú a chceli tužiť aj naďalej.

Čo trápi vašu osadu?
Obyvatelia oboch osád sú prevažne vo veku 50 a viac rokov. Najmä obyvateľom na Novej
Polianke sa po odpredaní väčšej časti budov podstatne zhoršili životné podmienky na život.
Budovy chátrajú, sú zanedbané, čo kazí celkový dojem z prostredia v ktorom žijú. Boli
zrušené potraviny, za nákupmi musia denne dochádzať, čo najmä starším ľuďom robí
problémy. Dané prostredie neláka ani mladých ľudí zostať v mieste trvalého bydliska a
takmer všetci mladí ľudia odchádzajú za prácou mimo Tatier.

Aké zlepšenia navrhujete?
Podporiť zriadenie denného stacionára pre starších ľudí, o ktorý je v osadách záujem.
Chcem zabezpečiť pojazdnú predajňu so základnými potravinami aspoň 2-krát týždenne.
Je potrebné zabezpečiť vybudovanie automatu na kúpu cestovných lístkov Tatranskej
elektrickej železnici, keďže je Nová Polianka ako jediná osada bez možnosti ich zakúpenia.
Samozrejme, je nutné zlepšiť zdravotnú starostlivosť s možnosťou dopravy k lekárom.
Chcem začať spoluprácu s majiteľom budov na Novej Polianke, a tak zlepšiť životné
prostredie v osade, dobudovať a zväčšiť plochy na kontajnery so separovaným odpadom,
čím sa umožní separovať odpad väčšej časti obyvateľov. Tiež chcem vytvoriť podmienky na
bývanie, aby sa mladí ľudia mohli vrátiť do Vysokých Tatier.

 

TOP Z POLIANOK
Čo sa urobilo počas Jána Mokoša
– Za ostatné dva roky mesto investovalo do Polianok 64-tisíc eur
– Opravila sa miestna komunikácia vedúca k bytovým domom
– Vznikli nástupné ostrovčeky, verejné osvetlenie a bezbariérový prístup s vodiacimi
pásmi pre nevidiacich
– V Tatranskej Polianke sa má rekonštruovať povrch prístupovej cesty k bytovému
domu Marína a stanici TEŽ za 21-tisíc eur

 

Milan Manik: Vyšné Hágy by mali dostať parkovacie miesta a garáže

Mám 51 rokov a vo Vyšných Hágoch žijem od narodenia. Problémy, ktoré nás trápia, teda
dôverne poznám. Chýbajú nám tu parkovacie miesta, garáže, chodníky a opravený a aj v
zime udržiavaný chodník ku zastávke Tatranskej elektrickej železnice. Ťažkosti v našej časti
spôsobuje aj kosenie a v zime pluhovanie chodníkov a ciest – a to v dolnej aj hornej časti
Vyšných Hágov.
Z tohto dôvodu by som chcel, aby centrálna časť katastrálneho územia obce prešla do
správy mesta, a teda aj Horné Hágy.
Pomôcť je potrebné aj mladým ľuďom a rodinám, ktoré tu chcú žiť. Pokiaľ získam vo voľbách
od vás dôveru a stanem sa opätovne poslancom za mestskú časť Vyšné Hágy, budem
presadzovať výstavbu bytovky s nájomnými bytmi. Mladí ľudia by vďaka tomu získali výborné
podmienky pre život s deťmi, nakoľko v našej mestskej časti sa nachádza materská i
základná škola.
Značnú časť obyvateľov tvoria seniori, ktorí sa nemajú kde stretávať, preto je potrebné nájsť
priestor pre klub dôchodcov.

 

TOP Z VYŠNÝCH HÁGOV

Čo sa urobilo počas Jána Mokoša
– Obnovili sa miestne komunikácie v lokalite Dolné Hágy za 31-tisíc eur
– Pri základnej škole sa vybudovalo parkovisko pre bezpečnosť detí za 5-tisíc eur
– Mesto obnovilo povrch chodníka od autobusovej zastávky cez lesík k bytovkám
– Vybudoval sa osvetlení priechod pre chodcov pre peších, ktorí križujú Cestu slobody